- Books

Veļupes krastā

Ve upes krast Gr mat Ve upes krast ir se padsmit Sib rijas izs t juma gadu skaudr s atmi as Kad autorei l dz atkl t darba anrisko pieder bu vi a atbild ka tas nav rom ns Tas ir manas pa as likte st sts

 • Title: Veļupes krastā
 • Author: Melānija Vanaga
 • ISBN: null
 • Page: 277
 • Format: Paperback
 • Gr mat Ve upes krast 1941 1957 ir se padsmit Sib rijas izs t juma gadu skaudr s atmi as Kad autorei l dz atkl t darba anrisko pieder bu, vi a atbild, ka tas nav rom ns Tas ir manas pa as likte st sts T tad Mel nijas Vanagas darbs ir autobiogr fisks, dokument ls un ar v sturisks, jo deport cijas bija v sturisks fakts, un tikai devi desmitajos gados ieGr mat Ve upes krast 1941 1957 ir se padsmit Sib rijas izs t juma gadu skaudr s atmi as Kad autorei l dz atkl t darba anrisko pieder bu, vi a atbild, ka tas nav rom ns Tas ir manas pa as likte st sts T tad Mel nijas Vanagas darbs ir autobiogr fisks, dokument ls un ar v sturisks, jo deport cijas bija v sturisks fakts, un tikai devi desmitajos gados ie fakti tika celti dienas gaism Dokumentalit ti pasv tro vi as, radinieku, likte biedru fotogr fijas, ar izraksts no m jas gr matas par Vanagu imenes izs t anu un kopija no d la br v bas dokumenta.Gr matas ievad autore raksta, ka tas ir velt jums Vanadzi u d la A a un v ra Aleksandra piemi ai Ve upes krast ir piemineklis ar tiem, kuri cieta un aizg ja boj sta inisma represij s Mel nija Vanaga att lo gan savas dzimtas tra isko likteni, gan citu izs t to sievie u un b rnu likte st stus Katrai latvie u imenei bija savs liktenis Vienai nedaudz viegl ks, otrai pat neiedom jami smags Cik cilv ku, tik b du, tik j tu, tik raksturu K dai gan vajadz tu b t tai gr matai, kur par katru var tu past st t t d k tuvpl n Ar katras pa as v rdiem, s p m, dom m, naidu un cer b m Par vis m man neuzrakst t, visu cie anu bezdibeni neizsmelt Autore darb ievieto ar citu izs t to sievie u dienasgr matu un v stu u izrakstus, lai las t js var tu iepaz ties ar vi u dom m, s p m, ilg m.

  • [PDF] ↠ Free Download Ä Veļupes krastā : by Melānija Vanaga ↠
   277 Melānija Vanaga
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Download Ä Veļupes krastā : by Melānija Vanaga ↠
   Posted by:Melānija Vanaga
   Published :2019-03-04T23:03:07+00:00

  1 thought on “Veļupes krastā

  1. Atmiņu stāsts, kas uztur dzīvu piemiņu par deportāciju upuriem, nebeidzot jautāt - kam bija vajadzīgas šīs ciešanas? Tādu grāmatu nevar nevienu piespiest lasīt, taču ļoti gribētos, lai to izlasa visi.

  2. Trijos vakaros izlasīju (burtiski izrāvu) 500 lpp biezo grāmatu un, ja ir kaut kas, kas katram latvietim jāizlasa, tad tas ir šis. Bezgalīgi daudz recenziju un slavinājumu pieejams daudzviet tīmeklī, varu tikai pievienoties. Autore - fantastika, darbs - skarbs, bet ģeniāls. Bieži lasot bija jāapstājas, lai norītu kamolu. Šis ir jāizlasa, lai vienkārši neaizmirstu tos 100 000 izpostīto dzīvju.

  3. Grāmata pārsteidza. Ilgi neapzināti pretojos lasīšanai, jo man nepatīk, ja kaut kādu lietu lasīšana tiek pasniegta kā latvieša pienākums, un sabiedrība jau iepriekš saka priekšā, kas man būtu jājūt. Izlasīju, kā aizraujošu piedzīvojumu romānu, Melānija pati kā cilvēks šķita simpātiska, Lidijas Doroņinas-Lasmanes tips, ar kādiem vienmēr ir patīkami pavadīt laiku. Par šo tēmu runāts jau pārāk daudz, tāpēc minēšu tikai vienu aspektu, kāpēc bija vērtīg [...]

  4. Šī bija trešā reize, kad ņēmu grāmatu lasīt. Pirmajās divās tālāk par vagoniem netikuBija smagi lasīt. Par holokaustu esmu izlasījusi grāmatu grāmatas, rakstu rakstus, bet par Staļina laika masveida slepkavībām un genocīdu nevaru palasīt. Šoreiz piespiedu sevi iziet cauri vagoniem, jo bija ziņkāre, vai Kairiša filmā parādītās šausmas atbilst patiesībai. Un, tikusi Sibīrijā, lasīju jau līdz beigām. Šausmu, bada, sala, posta un nelaimju Melānijas Vanagas piera [...]

  5. Pirmo reizi "Veļupes krastā" lasīju kaut kad skolas laikā, un detaļas no konkrētā stāsta bija pilnībā izgaisušas. Noskatoties "Melānijas hroniku" uzreiz nolēmu to izlasīt tagad, apzinīgā vecumā.Jāatzīst, ka šī ir grāmata, ko vērtēju tieši paša stāsta dēļ, rakstniecības stils manās acīs ir tika ļoti sekundārs, ka neņemu vērā. Man lasīt bija grūti - jo zini, ka viss ir reāls, viss ir noticis. Bet ir svarīgi to visu zināt, varam būt tikai pateicīgi, ka ci [...]

  6. Ja kādam kādreiz šķiet, ka komunisks nu nav tik briesmīgs kā fašisms, tad lai lasa šo grāmatu. Un ja šis kāds pirmajās 50 lapās savu viedokli nemaina, šis kāds manās acīs nav pelnījis saukties par cilvēku. 1941da deportāciju atstāsts ir iznīcinošs savā vienkāršībā.Lai novērtētu notiekošo, būtu jārada pavisam jauna valoda, jo tagadējā cilvēku valodā nav tādu apzīmējumu.

  7. Grāmata, kuru noteikti jāizlasa ikvienam, lai labāk izprastu, kas ir cilvēks, kas ietekmē tā attīstību un kā veidojusies ir mūsu vēsture. Personisks stāsts, bet vēsture kopumā ir dažādu stāstu kolerācija.

  8. Izjusti Sibīrijas un Latvijas dabas apraksti, precīzi raksturota cilvēku uzvedība un laikmets. Šī ir otrā grāmata aiz Bībeles manā grāmatu topā. "Ļaunums nav visuspēcīgs!" Lasot grāmatu sajutu, kā 25 gadu laikā ir mainījusies latviešu valoda.

  9. A monumental and documental memory book about a woman, wife and mother, who, at midnight after her daily farmer's wife work, suddenly had been violently separated from her family (her old mother and one of her sisters), living on a farmhouse near the Lithuanian-Latvian border. Apart from her husband Melania had been exiled to Siberia together with her 9 year old son Alnis. Bullied by the horror of the long road in a livestock carriage together with other 10 women and their children from Dole sta [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *