- Books

1909 Adana Katliamı: Üç Rapor

Adana Katliam Rapor Aras Yay nc l k Adana katliam n n hemen ard ndan kaleme al nm olan nemli raporu okurlarla bulu turuyor Nisan da Adana vilayetinde ya anan ve binden fazla Ermeni nin hayat n kaybetmesine

 • Title: 1909 Adana Katliamı: Üç Rapor
 • Author: Ari Şekeryan Taner Akçam
 • ISBN: 9786055753474
 • Page: 209
 • Format: Paperback
 • Aras Yay nc l k, 1909 Adana katliam n n hemen ard ndan kaleme al nm olan nemli raporu okurlarla bulu turuyor.Nisan 1909 da Adana vilayetinde ya anan ve 20 binden fazla Ermeni nin hayat n kaybetmesine yol a an katliamlar gerek mparatorluk genelinde gerekse d nyada b y k yank uyand rm t.40 tan fazla tarihi foto raf e li inde, Taner Ak am n ns z yle sunulan bu aAras Yay nc l k, 1909 Adana katliam n n hemen ard ndan kaleme al nm olan nemli raporu okurlarla bulu turuyor.Nisan 1909 da Adana vilayetinde ya anan ve 20 binden fazla Ermeni nin hayat n kaybetmesine yol a an katliamlar gerek mparatorluk genelinde gerekse d nyada b y k yank uyand rm t.40 tan fazla tarihi foto raf e li inde, Taner Ak am n ns z yle sunulan bu al ma, Adana da ya anan katliamlar ncesi ve sonras yla ele alan raporu bir araya getiriyor Adana Vakas ve Mesulleri Garabet alyan , Adana da Adalet Nas l Mahk m Oldu Artin Arslanyan ve Adana Raporu Hagop Babigyan Katliamlara Adana da tan kl k ederek, ya ananlar n hemen ard ndan Osmanl ca kaleme ald klar raporlarla olaylar n i y z n anlatan alyan ve Arslanyan 106 y l sonra ilk kez T rk e okurla bulu uyor.Olaylar n ard ndan Osmanl Meclisi taraf ndan b lgeye g nderilen heyette yer alan Edirne Mebusu Hagop Babigyan n raporu ise, devlet g revlilerinin sorumluluklar na ve vilayet genelindeki tahribata dair nemli g zlemler i eriyor Taner Ak am n ns z nden 1909 Adana katliam n nas l a klayaca z 1894 96 Ermeni katliamlar ile 1915 soyk r m aras nda neredeyse bir ara halka gibi duran 1909 Adana katliam n n bu iki bu yu k katliamla ili kisi nedir ger ekten Baz Ermeni tarih ilerin 1894 ten ba layan ve 1923 e kadar uzanan du z bir izgiden s z ettiklerini biliyoruz Hatta, 1909 da, 1915 in n haz rl yap ld 1909 bir nevi prova idi diyen tarih iler vard r Ger ekten 1894 96 dan Adana ya, Adana dan 1915 e b yle du z bir izgiden s z edebilir miyiz Ya da bir ok Tu rk ara t rmac n n tercih etti i gibi 1894 96, 1909 ve 1915 birbirleriyle tamamen irtibats z, farkl olaylar m d r Galiba as l tarih ilik bu u bu yu k y k m , aralar ndaki farklar ve benzerlikleriihmal etmeden ortak bir perspektiften okumay ba armakta yat yor Daha yap lacak ok i var Garabet alyan n raporundan 33 y ll k u ursuz Abdu lhamid d neminde Tu rk vatanda lar m z n taze hayatlar Marmara bal klar n n g das n olu tururken, biz de az tede stibdat n mezbahas nda vah i hayvanlara yem olmaktayd k Bu k r c d nemi beraber atlatt k yle ki, bu kadar ile ve i kenceyle elde edilen milli h kimiyette, hemen devrimin ertesinde Me rutiyetimizin ve Osmanl n n temiz aln na su ru len lekeyi ortadan kald rarak, a lan yaray tedavi etme merhametini kendilerinden talep etme hakk m z oldu unu du u nu yoruz Vatan n selameti birli e dostlu un tesisi adaletin icras na ba l d r.

  • ↠ 1909 Adana Katliamı: Üç Rapor || ✓ PDF Download by ✓ Ari Şekeryan Taner Akçam
   209 Ari Şekeryan Taner Akçam
  • thumbnail Title: ↠ 1909 Adana Katliamı: Üç Rapor || ✓ PDF Download by ✓ Ari Şekeryan Taner Akçam
   Posted by:Ari Şekeryan Taner Akçam
   Published :2019-02-08T12:54:50+00:00

  1 thought on “1909 Adana Katliamı: Üç Rapor

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *