- Books

Uvod u naratologiju

Uvod u naratologiju Knjiga je zami ljena kao uvod u naratologiju odnosno teoriju pripovijedanja koja danas funkcionira kao jedno od u ih podru ja teorije knji evnosti uz tradicionalnije grane poput versifikacije ili s

 • Title: Uvod u naratologiju
 • Author: Maša Grdešić
 • ISBN: 9789533400273
 • Page: 239
 • Format: Paperback
 • Knjiga je zami ljena kao uvod u naratologiju, odnosno teoriju pripovijedanja, koja danas funkcionira kao jedno od u ih podru ja teorije knji evnosti, uz tradicionalnije grane poput versifikacije ili stilistike Premda je naratologija kao dio teorije knji evnosti ve tridesetak godina prisutna u doma em akademskom kontekstu u obliku rasprava o pojedina nim problemima ili kaKnjiga je zami ljena kao uvod u naratologiju, odnosno teoriju pripovijedanja, koja danas funkcionira kao jedno od u ih podru ja teorije knji evnosti, uz tradicionalnije grane poput versifikacije ili stilistike Premda je naratologija kao dio teorije knji evnosti ve tridesetak godina prisutna u doma em akademskom kontekstu u obliku rasprava o pojedina nim problemima ili kao tip pristupa pripovjednim tekstovima, i dalje ne postoji sustavan pregled podru ja koji bi prikazao njezine izvore i podrijetlo, glavne predstavnike te razradio klju ne pojmove Uvodno poglavlje knjige bilo bi posve eno nastanku naratologije u 60 im godinama 20 stolje a, s osvrtom na osnovne ideje formalizma i strukturalizma koje se nalaze u njezinim temeljima Sredi nji dio knjige sa injavala bi poglavlja posve ena problemima vremena u pripovjednom tekstu odnosu fabule i si ea , karakterizacije likova, pripovijedanja i instancije pripovjeda a, fokalizacije te pripovjednih tehnika za predstavljanje svijesti likova Svi primjeri u knjizi bili bi isklju ivo iz hrvatske knji evnosti Na kraju bi se ponudilo i nekoliko primjera cjelovite naratolo ke analize te zaklju ak o zna enju naratologije danas kako u kontekstu humanisti kih znanosti, tako i u irem dru tvenom i kulturnom kontekstu Postojanje ud benika iz podru ja naratologije uvelike bi olak alo nastavu teorije knji evnosti na hrvatskim sveu ili tima, no takva bi knjiga mogla biti zanimljiva i irem itateljstvu, osobito s obzirom na povla ten status pripovijedanja u dana njem dru tvu.

  • Best Download [Maša Grdešić] ✓ Uvod u naratologiju || [Science Book] PDF ☆
   239 Maša Grdešić
  • thumbnail Title: Best Download [Maša Grdešić] ✓ Uvod u naratologiju || [Science Book] PDF ☆
   Posted by:Maša Grdešić
   Published :2018-012-15T23:47:36+00:00

  1 thought on “Uvod u naratologiju

  1. LeykamZagreb, 2015.Sama autorica karakterizira ovo svoje književnoteorijsko djelo kao djelo udžbeničkog karaktera, što je u skladu s objektivnom naravi djela. Valja napomenuti, međutim, da je ovo djelo isključivo oslonac, a ne neko "čisto" teorijsko djelo. Samim time je ovo djelo pogodno za začetak nečijeg dubljeg uvida u naratologiju i u teoriju književnosti općenito. Izuzetno je lako čitljivo te je razumljivo svakome Ilircu i Ilirkinji. Ovu knjigu bi mogli i srednjoškolci čitati. [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *